รายละเอียดผลการตรวจสอบวัสดุประจำปี 2553
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

ลำดับที่ ประเภทวัสดุ รายการ หน่วยนับ จำนวนตามบัญชี ตรวจนับได้ จำนวนขาด/เกิน หมายเหตุ
1 วัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 80G รึม 24      
2 วัสดุสำนักงาน กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว ม้วน 5      
3 วัสดุสำนักงาน กระดาษกาวย่น 3M ม้วน 6      
4 วัสดุสำนักงาน กระดาษทำนามบัตร แพ็ค 2      
5 วัสดุสำนักงาน กระดาษสี A4 150 G รีม 2      
6 วัสดุสำนักงาน กระดาษอิงค์เจ็ต 250 G แพ็ค 2      
7 วัสดุสำนักงาน กระดาษโน้ต(ต-ข) อัน 2      
8 วัสดุสำนักงาน กระดาษโฟโต้ 36 นิ้ว กล่อง 3      
9 วัสดุสำนักงาน กล่องกระดาษ(ต-ข) กล่อง 75      
10 วัสดุสำนักงาน กล่องใส่เอกสาร ใบ 3      
11 วัสดุสำนักงาน กล่องใส่เอกสาร 4 นิ้ว ใบ 12      
12 วัสดุสำนักงาน กาวแท่ง แพ็ค 2      
13 วัสดุสำนักงาน กุญแจคอยาว ดอก 2      
14 วัสดุสำนักงาน กุญแจสายยู(ต-ข) ตัว 3      
15 วัสดุสำนักงาน ขาแขวนตัว L ชิ้น 8      
16 วัสดุสำนักงาน คลิปหนีบกระดาษ 108 (ถ่ายทอด) กล่อง 6      
17 วัสดุสำนักงาน ชั้นใส่เอกสาร อัน 1      
18 วัสดุสำนักงาน ชั้นไม้(ต-ข) ชุด 2      
19 วัสดุสำนักงาน ซองน้ำตาลครุฑ C5 ซอง 50      
20 วัสดุสำนักงาน ซองพลาสติกเจาะรู ห่อ 5      
21 วัสดุสำนักงาน ตรายาง BG...รหัส... อัน 1      
22 วัสดุสำนักงาน ตรายาง CRF อัน 1      
23 วัสดุสำนักงาน ตรายาง professor อัน 1      
24 วัสดุสำนักงาน ตรายาง Rungsit Suwanmonkha อัน 1      
25 วัสดุสำนักงาน ตรายาง กรรมการตรวจรับ อัน 1      
26 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา อัน 2      
27 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ขอรับรองว่าจ่ายจริง อัน 1      
28 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ดร.อุทัยรัตน์(รายได้) อัน 8      
29 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ด่วน อัน 1      
30 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ตรวจสอบแล้วถูกต้อง อัน 1      
31 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ทราบ อัน 1      
32 วัสดุสำนักงาน ตรายาง นวรัตน์ อัน 1      
33 วัสดุสำนักงาน ตรายาง นางพจนันท์ ร่มสนธิ์ อัน 2      
34 วัสดุสำนักงาน ตรายาง นางสาวสุรีรัตน์ อัน 1      
35 วัสดุสำนักงาน ตรายาง นางเพชรา อัน 2      
36 วัสดุสำนักงาน ตรายาง นางเพชรา(รายได้) อัน 1      
37 วัสดุสำนักงาน ตรายาง นางเพชราฯ อัน 2      
38 วัสดุสำนักงาน ตรายาง นโยบาย อัน 1      
39 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ประหยัดการใช้ซอง อัน 1      
40 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ อัน 2      
41 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ผู้ช่วยดร.มณทล อัน 2      
42 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ผู้รักษาราชการฯ อัน 2      
43 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ผู้ร่าง(รายได้) อัน 1      
44 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ฝ่ายวิจัย อัน 1      
45 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ฝ่ายสารสนเทศ อัน 1      
46 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ฝ่ายเผยแพร่ อัน 1      
47 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ภัทรา อัน 1      
48 วัสดุสำนักงาน ตรายาง มก. อัน 1      
49 วัสดุสำนักงาน ตรายาง มาลี อัน 1      
50 วัสดุสำนักงาน ตรายาง รองดร.มณทล อัน 4      
51 วัสดุสำนักงาน ตรายาง รองศาสตราจารย์ธงชัยฯ อัน 2      
52 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ลายเซ็นต์ อัน 1      
53 วัสดุสำนักงาน ตรายาง สถาบัน อัน 1      
54 วัสดุสำนักงาน ตรายาง สวพ. อัน 1      
55 วัสดุสำนักงาน ตรายาง สำเนาถูกต้อง อัน 1      
56 วัสดุสำนักงาน ตรายาง หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ อัน 1      
57 วัสดุสำนักงาน ตรายาง อนงค์นาถ(รายได้) อัน 1      
58 วัสดุสำนักงาน ตรายาง อนุมัติ อัน 1      
59 วัสดุสำนักงาน ตรายาง เงินทดรองจ่าย อัน 1      
60 วัสดุสำนักงาน ตรายาง เงินทดรองราชการ อัน 1      
61 วัสดุสำนักงาน ตรายาง เงินอุดหนุน(ทั่วไป) อัน 1      
62 วัสดุสำนักงาน ตรายาง เงินอุดหนุนวิจัยฯ อัน 1      
63 วัสดุสำนักงาน ตรายาง เบิกจ่ายตรงผู้ขาย อัน 2      
64 วัสดุสำนักงาน ตรายาง เรียน อธิการบดี/เพื่อโปรดพิจารณา อัน 1      
65 วัสดุสำนักงาน ตรายาง เรียน/เพื่อโปรดทราบ อัน 1      
66 วัสดุสำนักงาน ตรายาง เรียน/เพื่อโปรดพิจารณา อัน 1      
67 วัสดุสำนักงาน ตรายาง เรียนอธิการบดี(รายได้) อัน 1      
68 วัสดุสำนักงาน ตรายาง เรียนเพื่อโปรดดำเนินการ อัน 1      
69 วัสดุสำนักงาน ตรายาง เรียนเพื่อโปรดทราบ(รายได้) อัน 1      
70 วัสดุสำนักงาน ตรายาง เรียนเพื่อโปรดพิจาณา อัน 1      
71 วัสดุสำนักงาน ตรายาง เลขบัญชี อัน 2      
72 วัสดุสำนักงาน ตรายาง เวียนให้ทราบทั่วกัน อัน 1      
73 วัสดุสำนักงาน ตรายาง แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสฯ อัน 1      
74 วัสดุสำนักงาน ตรายาง โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน อัน 1      
75 วัสดุสำนักงาน ตรายาง โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ อัน 1      
76 วัสดุสำนักงาน ตรายาง โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ อัน 1      
77 วัสดุสำนักงาน ตรายาง โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ อัน 1      
78 วัสดุสำนักงาน ตรายาง โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน อัน 1      
79 วัสดุสำนักงาน ตรายาง โครงการศักยภาพเชิงบูรณาการ อัน 1      
80 วัสดุสำนักงาน ตรายาง โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ อัน 1      
81 วัสดุสำนักงาน ตรายาง โครงการสาขาสังคม อัน 1      
82 วัสดุสำนักงาน ตรายาง โปรดดำเนินการ อัน 1      
83 วัสดุสำนักงาน ตรายาง โปรดโอนเงิน อัน 1      
84 วัสดุสำนักงาน ตรายาง โอนเข้าบัญชี อัน 1      
85 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ใช้เป็นหลักฐานฯ อัน 1      
86 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ได้รับของแล้ว อัน 3      
87 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ได้รับของแล้วและได้จ่ายเงินสดแล้วจริง อัน 3      
88 วัสดุสำนักงาน ตรายาง ไม่รับเงินสด อัน 1      
89 วัสดุสำนักงาน ตรายางACCOUNT PAYE ONLY อัน 1      
90 วัสดุสำนักงาน ตรายางACCOUNT PAYEE ONLY อัน 1      
91 วัสดุสำนักงาน ตรายางBG...รหัส... อัน 2      
92 วัสดุสำนักงาน ตรายางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. อัน 1      
93 วัสดุสำนักงาน ตรายางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อัน 1      
94 วัสดุสำนักงาน ตรายางงดจ่ายเช็คฯ อัน 1      
95 วัสดุสำนักงาน ตรายางจ่ายแล้ว อัน 1      
96 วัสดุสำนักงาน ตรายางชื่อ+ที่อยู่ สวพ.มก. อัน 1      
97 วัสดุสำนักงาน ตรายางด่วนมาก อัน 1      
98 วัสดุสำนักงาน ตรายางตรวจรับของแล้ว อัน 1      
99 วัสดุสำนักงาน ตรายางตรวจสอบแล้วถูกต้อง อัน 1      
100 วัสดุสำนักงาน ตรายางตัวเลข 511 อัน 1      
101 วัสดุสำนักงาน ตรายางนางพจนันท์ อัน 2      
102 วัสดุสำนักงาน ตรายางปกปิด อัน 1      
103 วัสดุสำนักงาน ตรายางผศ.ดร. บุษบา ต้นทอง อัน 1      
104 วัสดุสำนักงาน ตรายางฝ่ายวิจัยฯ อัน 1      
105 วัสดุสำนักงาน ตรายางฝ่ายสารสนเทศฯ อัน 1      
106 วัสดุสำนักงาน ตรายางฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง อัน 1      
107 วัสดุสำนักงาน ตรายางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัน 2      
108 วัสดุสำนักงาน ตรายางรศ. ประเดิม ฉ่ำใจ อัน 1      
109 วัสดุสำนักงาน ตรายางรศ.ดร ประเดิม ฉ่ำใจ อัน 1      
110 วัสดุสำนักงาน ตรายางรศ.ดร. ธงชัย อัน 1      
111 วัสดุสำนักงาน ตรายางรศ.ดร. ธงชัยฯ อัน 1      
112 วัสดุสำนักงาน ตรายางรศ.ดร. ประเดิม อัน 1      
113 วัสดุสำนักงาน ตรายางรศ.ดร.พันธุ์ปิติ อัน 2      
114 วัสดุสำนักงาน ตรายางรศ.ดร.สามัคคี อัน 1      
115 วัสดุสำนักงาน ตรายางรองศาสตราจารย์ธงชัย อัน 1      
116 วัสดุสำนักงาน ตรายางรองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน อัน 3      
117 วัสดุสำนักงาน ตรายางรับเงินเรียบร้อยแล้ว อัน 1      
118 วัสดุสำนักงาน ตรายางลับ อัน 1      
119 วัสดุสำนักงาน ตรายางสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน อัน 1      
120 วัสดุสำนักงาน ตรายางสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. อัน 1      
121 วัสดุสำนักงาน ตรายางสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ฯ อัน 2      
122 วัสดุสำนักงาน ตรายางสหกรณ์ออมทรัพย์ อัน 1      
123 วัสดุสำนักงาน ตรายางสำเนาถูกต้อง อัน 1      
124 วัสดุสำนักงาน ตรายางหน้านี้ไม่ใช้ อัน 2      
125 วัสดุสำนักงาน ตรายางหมายเลขบัญชี อัน 3      
126 วัสดุสำนักงาน ตรายางหมายเลขบัญชีธนาคาร อัน 3      
127 วัสดุสำนักงาน ตรายางอวยพรปีใหม่(รายได้) อัน 1      
128 วัสดุสำนักงาน ตรายางเงินอุดหนุนวิจัย อัน 1      
129 วัสดุสำนักงาน ตรายางเงินอุดหนุนศูนย์วิจัย อัน 1      
130 วัสดุสำนักงาน ตรายางเพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อัน 1      
131 วัสดุสำนักงาน ตรายางเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาฯ อัน 1      
132 วัสดุสำนักงาน ตรายางเรียน อธิการบดี/เพื่อโปรดพิจารณา อัน 1      
133 วัสดุสำนักงาน ตรายางเรียน...เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ อัน 1      
134 วัสดุสำนักงาน ตรายางเรียน...เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ อัน 1      
135 วัสดุสำนักงาน ตรายางเรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย อัน 1      
136 วัสดุสำนักงาน ตรายางเลขที่บัญชีธนาคาร อัน 2      
137 วัสดุสำนักงาน ตรายางโครงการถ่ายทอดสื่อ อัน 1      
138 วัสดุสำนักงาน ตรายางโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ อัน 1      
139 วัสดุสำนักงาน ตรายางโลโก้ มก. อัน 1      
140 วัสดุสำนักงาน ตรายางใบเบิกเลขที่ อัน 1      
141 วัสดุสำนักงาน ตะกร้าใส่เอกสาร ใบ 2      
142 วัสดุสำนักงาน ตู้เอกสาร ใบ 3      
143 วัสดุสำนักงาน ตู้ใส่รองเท้า(รายได้) ใบ 1      
144 วัสดุสำนักงาน ถังดับเพลิงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถัง 1      
145 วัสดุสำนักงาน ถาดเอกสาร อัน 7      
146 วัสดุสำนักงาน ถาดเอกสาร 3 ชั้น อัน 1      
147 วัสดุสำนักงาน ที่ตัดเทปใส อัน 1      
148 วัสดุสำนักงาน ที่เจาะกระดาษ อัน 1      
149 วัสดุสำนักงาน ที่เย็บกระดาษ No 10 อัน 2      
150 วัสดุสำนักงาน ที่เย็บกระดาษ No. 50 อัน 1      
151 วัสดุสำนักงาน ที่เหลาดินสอ อัน 1      
152 วัสดุสำนักงาน บานพับ(ต-ข) อัน 1      
153 วัสดุสำนักงาน ปกกาวใสหนังช้างสีขาว กล่อง 800      
154 วัสดุสำนักงาน ปากกาลบคำผิด แท่ง 3      
155 วัสดุสำนักงาน ปากกาเขียนแผ่นใส ด้าม 2      
156 วัสดุสำนักงาน ปากกาเพ็นท์ ด้าม 6      
157 วัสดุสำนักงาน ผ้าหมึกเครื่องบวกเลข ม้วน 3      
158 วัสดุสำนักงาน พลาสติกเคลือบบัตร กล่อง 100      
159 วัสดุสำนักงาน รายงานการตรวจสภาพรถ เล่ม 10      
160 วัสดุสำนักงาน ลวดเย็บกระดาษ 1213 กล่อง 1      
161 วัสดุสำนักงาน ลวดเย็บกระดาษ 1215 กล่อง 1      
162 วัสดุสำนักงาน ลูกล้อฉากกั้นห้อง(รายได้) ตัว 50      
163 วัสดุสำนักงาน สมุด No. 4/200 เล่ม 1      
164 วัสดุสำนักงาน สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ เล่ม 3      
165 วัสดุสำนักงาน สมุดปกแข็ง No. 4 เล่ม 1      
166 วัสดุสำนักงาน สมุดรายวันทั่วไป เล่ม 5      
167 วัสดุสำนักงาน หนังสือ พระบรมราโชวาทฯ(รายได้) ชุด 1      
168 วัสดุสำนักงาน หนังสือคอมพิวเตอร์ ชุด 1      
169 วัสดุสำนักงาน หนังสือคอมพิวเตอร์ เล่ม 1      
170 วัสดุสำนักงาน หนังสือรับรองการหักภาษี เล่ม 20      
171 วัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องโทรสาร(ต-ข) กล่อง 1      
172 วัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องโทรสาร(รายได้) กล่อง 1      
173 วัสดุสำนักงาน หมึกแฟ๊กซ์ กล่อง 2      
174 วัสดุสำนักงาน เครื่องคิดเลขคาสิโอ เครื่อง 1      
175 วัสดุสำนักงาน เครื่องคิดเลขพร้อมอุปกรณ์ เครื่อง 1      
176 วัสดุสำนักงาน เครื่องโทรศัพท์ เครื่อง 2      
177 วัสดุสำนักงาน เทปกาวโฟม 2 หน้า ม้วน 1      
178 วัสดุสำนักงาน เทปปิดกล่อง(ต-ข) ม้วน 3      
179 วัสดุสำนักงาน เทปผ้า 48 มม.9เมตร ม้วน 1      
180 วัสดุสำนักงาน เทปยิงตัวอักษร ม้วน 2      
181 วัสดุสำนักงาน เทปลบโอลิมเปีย กล่อง 2      
182 วัสดุสำนักงาน เทปใส แพ็ค 2      
183 วัสดุสำนักงาน เทปใสเล็ก(ต-ข) ม้วน 6      
184 วัสดุสำนักงาน เทปใสใหญ่(ต-ข) ม้วน 6      
185 วัสดุสำนักงาน เทปไอบีเอ็ม กล่อง 1      
186 วัสดุสำนักงาน แท่นตัดสก็อตเทป อัน 1      
187 วัสดุสำนักงาน แท่นตัดเทป อัน 1      
188 วัสดุสำนักงาน แปรงลบกระดาน อัน 1      
189 วัสดุสำนักงาน แฟ้มพลาสติกใส 3 ชั้น แฟ้ม 10      
190 วัสดุสำนักงาน แฟ้มสันกว้าง แพ็ค 8      
191 วัสดุสำนักงาน แฟ้มสันกว้างปกกระดาษ แพ็ค 3      
192 วัสดุสำนักงาน แฟ้มหนีบสี No. 490,491 แฟ้ม 12      
193 วัสดุสำนักงาน แฟ้มเจาะสี 1 นิ้ว No. 420F แฟ้ม 1      
194 วัสดุสำนักงาน โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ เครื่อง 2      
195 วัสดุสำนักงาน โทรศัพท์ไร้สาย เครื่อง 2      
196 วัสดุสำนักงาน โพสต์อิทโน้ต อัน 1      
197 วัสดุสำนักงาน ใบสั่งน้ำมัน เล่ม 17      
198 วัสดุคอมพิวเตอร์ DRIVE CD อัน 1      
199 วัสดุคอมพิวเตอร์ DVD-R กล่อง 1      
200 วัสดุคอมพิวเตอร์ DVD-R แผ่น 10      
201 วัสดุคอมพิวเตอร์ FLASH DRIVE 8GB อัน 1      
202 วัสดุคอมพิวเตอร์ Harddisk 1TB ตัว 2      
203 วัสดุคอมพิวเตอร์ Harddisk 250GB(ต-ข) ตัว 1      
204 วัสดุคอมพิวเตอร์ Harddisk 320GB ตัว 1      
205 วัสดุคอมพิวเตอร์ Harddisk เครื่องสำรองข้อมูล ตัว 1      
206 วัสดุคอมพิวเตอร์ HP SEMIGLOSS PHOTO ม้วน 1      
207 วัสดุคอมพิวเตอร์ MAINTENANCE TANK ชุด 2      
208 วัสดุคอมพิวเตอร์ PRINTER CABLE เส้น 1      
209 วัสดุคอมพิวเตอร์ RAM 1 GB อัน 2      
210 วัสดุคอมพิวเตอร์ RAM 512 MB อัน 2      
211 วัสดุคอมพิวเตอร์ Switch Hub 8 Port อัน 1      
212 วัสดุคอมพิวเตอร์ USB DRIVE อัน 1      
213 วัสดุคอมพิวเตอร์ USB DRIVE(รายได้) อัน 1      
214 วัสดุคอมพิวเตอร์ USB REINTER เส้น 1      
215 วัสดุคอมพิวเตอร์ VGA GIGABYTE ชุด 1      
216 วัสดุคอมพิวเตอร์ กระดาษกลอสซี่ แพ็ค 1      
217 วัสดุคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ภาพ แพ็ค 1      
218 วัสดุคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์โปสเตอร์ ม้วน 1      
219 วัสดุคอมพิวเตอร์ กู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เครื่อง 1      
220 วัสดุคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด อัน 1      
221 วัสดุคอมพิวเตอร์ ซีดี (ต-ข) กล่อง 1      
222 วัสดุคอมพิวเตอร์ ดีวีดี กล่อง 1      
223 วัสดุคอมพิวเตอร์ ปลั๊กสายดิน อัน 1      
224 วัสดุคอมพิวเตอร์ สาย LAN CAT5 กล่อง 1      
225 วัสดุคอมพิวเตอร์ สาย Power Sata เส้น 1      
226 วัสดุคอมพิวเตอร์ สาย USB PRINTER เส้น 2      
227 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก 564-BL กล่อง 1      
228 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก 92298A กล่อง 1      
229 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก C3903F กล่อง 1      
230 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก C4096A(รายได้) กล่อง 1      
231 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก C4127X(รายได้) กล่อง 1      
232 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก C4127X(เสริมสร้างฯ) กล่อง 1      
233 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก C8061X กล่อง 1      
234 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก CB317W กล่อง 1      
235 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก CB318W กล่อง 1      
236 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก CB319W กล่อง 1      
237 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก CB320W กล่อง 1      
238 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก CB321wa 564 XL ชุด 2      
239 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก CM2320N ชุด 1      
240 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก EPSON Rx650 กล่อง 6      
241 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Epson 007 (รายได้) กล่อง 6      
242 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Epson 009 (รายได้) กล่อง 3      
243 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก EPSON PRO กล่อง 8      
244 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก EPSON T007 กล่อง 6      
245 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก EPSON T007091 กล่อง 3      
246 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก EPSON T009 กล่อง 6      
247 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก EPSON T009091 กล่อง 3      
248 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก EPSON T0491 กล่อง 1      
249 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก EPSON T049190 กล่อง 1      
250 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก EPSON T6030,T6035(นวัตกรรมฯ) กล่อง 2      
251 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก EPSON T603300 กล่อง 2      
252 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก EPSON T603700 กล่อง 1      
253 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก EPSON T603900 กล่อง 1      
254 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP C4096A (รายได้) กล่อง 1      
255 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP C51626A กล่อง 2      
256 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP C51626A (ต-ข) กล่อง 1      
257 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP C8061X กล่อง 1      
258 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP C8721A กล่อง 1      
259 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP C8766WA กล่อง 2      
260 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP C8771-73 กล่อง 3      
261 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP C9364W กล่อง 2      
262 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP Cp2025 กล่อง 1      
263 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP Q7553A กล่อง 1      
264 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Q2612A กล่อง 1      
265 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Q2671-73A กล่อง 3      
266 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Q2673A กล่อง 1      
267 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Q3960A กล่อง 1      
268 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Q3961-63A กล่อง 3      
269 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Q6511A(ต-ข) กล่อง 1      
270 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก SHARP FO-3CR กล่อง 1      
271 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก T0491-96(รายได้) กล่อง 6      
272 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก T0491(ต-ข) กล่อง 2      
273 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสี 6 สี (ต-ข) ขวด 6      
274 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นรองเมาส์ ชิ้น 1      
275 วัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชีแยกประเภท โปรแกรม 1      
276 วัสดุงานบ้านและงานครัว กระบอกฉีดน้ำ อัน 2      
277 วัสดุงานบ้านและงานครัว กล่องใส่กระดาษชำระ กล่อง 1      
278 วัสดุงานบ้านและงานครัว ขวดน้ำ(รายได้) แพ็ค 10      
279 วัสดุงานบ้านและงานครัว ช้อน-ส้อม แพ็ค 5      
280 วัสดุงานบ้านและงานครัว ช้อนกาแฟ โหล 3      
281 วัสดุงานบ้านและงานครัว ชุดไส้กรองคาร์บอน+หลอดอุล ชุด 1      
282 วัสดุงานบ้านและงานครัว ถังขยะ(รายได้) ใบ 1      
283 วัสดุงานบ้านและงานครัว ถังน้ำ ใบ 3      
284 วัสดุงานบ้านและงานครัว ถังบิดน้ำ+ไม้ถูพื้น ชุด 2      
285 วัสดุงานบ้านและงานครัว ท่อนำน้ำ ชุด 2      
286 วัสดุงานบ้านและงานครัว ที่คว่ำจาน ชุด 1      
287 วัสดุงานบ้านและงานครัว ที่ตักผงเทศบาล(รายได้) อัน 2      
288 วัสดุงานบ้านและงานครัว ที่ปั๊มสุขภัณฑ์ อัน 2      
289 วัสดุงานบ้านและงานครัว น้ำยาขจัดคราบสนิม แกลลอน 2      
290 วัสดุงานบ้านและงานครัว น้ำยาลอกแว๊กซ์(รายได้) แกลลอน 6      
291 วัสดุงานบ้านและงานครัว น้ำยาเคลือบเงาพื้น(รายได้) แกลลอน 6      
292 วัสดุงานบ้านและงานครัว น้ำยาเคลือบเงารถ กระป๋อง 1      
293 วัสดุงานบ้านและงานครัว บุ้งเต้า(รายได้) อัน 2      
294 วัสดุงานบ้านและงานครัว ปุ้งเต้า กทม อัน 3      
295 วัสดุงานบ้านและงานครัว ผ้าปิดจมูก ชิ้น 1      
296 วัสดุงานบ้านและงานครัว ฝอยขัดหม้อ อัน 2      
297 วัสดุงานบ้านและงานครัว พรมเช็ดเท้า(รายได้) ผืน 1      
298 วัสดุงานบ้านและงานครัว พรมใยมะพร้าว(รายได้) ผืน 1      
299 วัสดุงานบ้านและงานครัว ฟองน้ำเช็ดกระจก อัน 7      
300 วัสดุงานบ้านและงานครัว ม็อบดันฝุ่น อัน 3      
301 วัสดุงานบ้านและงานครัว ยางปั้มห้องน้ำ อัน 3      
302 วัสดุงานบ้านและงานครัว ยาฉีดยุง กระป๋อง 1      
303 วัสดุงานบ้านและงานครัว สายยาง ม้วน 1      
304 วัสดุงานบ้านและงานครัว อะไหล่เครื่องกรองน้ำ ชุด 3      
305 วัสดุงานบ้านและงานครัว เจลปรับอากาศก้อน ก้อน 6      
306 วัสดุงานบ้านและงานครัว แปรงทองเหลือง อัน 3      
307 วัสดุงานบ้านและงานครัว แปรงบรูมใหญ่ ด้าม 6      
308 วัสดุงานบ้านและงานครัว แปรงใยขัดสก๊อตไบร์ อัน 1      
309 วัสดุงานบ้านและงานครัว แผ่นขัดสก๊อตไบรท์ แผ่น 1      
310 วัสดุงานบ้านและงานครัว ไม้กวาด กทม อัน 12      
311 วัสดุงานบ้านและงานครัว ไม้กวาดทางมะพร้าว ชนิดกำ มัด 25      
312 วัสดุงานบ้านและงานครัว ไม้ปัดขนไก่ อัน 3      
313 วัสดุงานบ้านและงานครัว ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ชุด 3      
314 วัสดุไฟฟ้า ADAPTER PLUG ชิ้น 1      
315 วัสดุไฟฟ้า กล่องลอย อัน 5      
316 วัสดุไฟฟ้า คีมย้ำหางปลา อัน 1      
317 วัสดุไฟฟ้า ฆ้อนช่างไฟ อัน 1      
318 วัสดุไฟฟ้า ดอกโรตาลี่ ตัว 2      
319 วัสดุไฟฟ้า น็อตเกลียวปล่อย 1/2 นิ้ว ตัว 100      
320 วัสดุไฟฟ้า บล็อคเหลี่ยมชุดเล็ก ชุด 1      
321 วัสดุไฟฟ้า บล็อคเหลี่ยมชุดใหญ่ ชุด 1      
322 วัสดุไฟฟ้า ปลั๊กกราว 3 ช่อง อัน 4      
323 วัสดุไฟฟ้า ปลั๊กกราวกันน้ำ ชุด 1      
324 วัสดุไฟฟ้า ปลั๊กพ่วง 10 เมตร อัน 3      
325 วัสดุไฟฟ้า ปลั๊กแปลง ชิ้น 1      
326 วัสดุไฟฟ้า ฟิวส์พัดลม ตัว 1      
327 วัสดุไฟฟ้า รางปลั๊ก 4 ช่อง ชิ้น 1      
328 วัสดุไฟฟ้า รางปลั๊ก 6 ที ชิ้น 1      
329 วัสดุไฟฟ้า รางปลั๊กไฟ อัน 1      
330 วัสดุไฟฟ้า รางวายวิ่งดัก ชุด 2      
331 วัสดุไฟฟ้า รางเก็บสายไฟ เส้น 8      
332 วัสดุไฟฟ้า รางไฟ เส้น 18      
333 วัสดุไฟฟ้า รางไฟ BAN ชิ้น 3      
334 วัสดุไฟฟ้า รางไฟ BANDEX ชิ้น 5      
335 วัสดุไฟฟ้า รางไฟหลังเต่า 2 ช่อง เส้น 5      
336 วัสดุไฟฟ้า สลิปต่อสายเล็ก ตัว 50      
337 วัสดุไฟฟ้า สลิปต่อสายใหญ่ ตัว 50      
338 วัสดุไฟฟ้า สวิทซ์กระตุก ตัว 10      
339 วัสดุไฟฟ้า สวิทย์ตั้งเวลา ชิ้น 1      
340 วัสดุไฟฟ้า สายไฟฟ้า ม้วน 1      
341 วัสดุไฟฟ้า สายไฟมีกราว เมตร 5      
342 วัสดุไฟฟ้า หลอดไฟ 7W หลอด 12      
343 วัสดุไฟฟ้า เต้าเสียบ ตัว 3      
344 วัสดุไฟฟ้า โคมฝังฝ้า ชุด 1      
345 วัสดุไฟฟ้า โครงเลื่อย อัน 1      
346 วัสดุไฟฟ้า ใบเลื่อยไฮสปีท ใบ 2      
347 วัสดุประปา ท่อแป๊ป ชุด 1      
348 วัสดุประปา ฝารองชักโครก อัน 1      
349 วัสดุประปา ลูกยางชักโครก ตัว 5      
350 วัสดุก่อสร้าง กระดาษทราย แผ่น 5      
351 วัสดุก่อสร้าง กาวทาท่อPVC หลอด 1      
352 วัสดุก่อสร้าง กาวยาง กระป๋อง 1      
353 วัสดุก่อสร้าง กิ๊บรัดสายยาง ตัว 6      
354 วัสดุก่อสร้าง ขอเกี่ยวถังดับเพลิง อัน 15      
355 วัสดุก่อสร้าง ซิลิโคนใส หลอด 2      
356 วัสดุก่อสร้าง น้ำมันโซเน็ก400ซีซี กระป๋อง 1      
357 วัสดุก่อสร้าง ป้ายอลูมิเนียม ป้าย 1      
358 วัสดุก่อสร้าง ป้ายอลูมิเนียม แผ่น 2      
359 วัสดุก่อสร้าง ฝารองนั่งชักโครก ใบ 1      
360 วัสดุก่อสร้าง พุกเหล็ก ตัว 10      
361 วัสดุก่อสร้าง ฟิวส์ 10x30 ตัว 4      
362 วัสดุก่อสร้าง ลูกสูบ ตัว 4      
363 วัสดุก่อสร้าง สายยาง3/4 เมตร 4      
364 วัสดุก่อสร้าง สายเอ็น 150 ม้วน 1      
365 วัสดุก่อสร้าง สีรองพื้นปูน กระป๋อง 1      
366 วัสดุก่อสร้าง หลอดเพชร 12V หลอด 12      
367 วัสดุก่อสร้าง เกลียวปล่อย กล่อง 1      
368 วัสดุก่อสร้าง เชลไดร์ท กระป๋อง 1      
369 วัสดุก่อสร้าง แกนนำพร้อมลูกลอย ชุด 3      
370 วัสดุก่อสร้าง แคมป์รัดป้าย อัน 2      
371 วัสดุก่อสร้าง แค้มยึด ตัว 2      
372 วัสดุก่อสร้าง แปรงทองเหลืองมีด้าม อัน 1      
373 วัสดุก่อสร้าง แปรงทองเหลืองรูปไข่ อัน 4      
374 วัสดุก่อสร้าง แปรงทาสี อัน 6      
375 วัสดุก่อสร้าง โช๊คประตู ชุด 1      
376 วัสดุก่อสร้าง ไขควงสลับสาย ตัว 1      
377 วัสดุการเกษตร กรรไกรตัดแต่ง อัน 1      
378 วัสดุการเกษตร กรรไกรตัดแต่งกิ่ง อัน 1      
*พิมพ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559