รายละเอียดผลการตรวจสอบวัสดุประจำปี 2553
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

Unknown column 'category_name' in 'IN/ALL/ANY subquery'
ลำดับที่ ประเภทวัสดุ รายการ หน่วยนับ จำนวนตามบัญชี ตรวจนับได้ จำนวนขาด/เกิน หมายเหตุ