รายละเอียดผลการตรวจสอบวัสดุประจำปี 2553
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kurdi_inventorydb.tran.tran_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
ลำดับที่ ประเภทวัสดุ รายการ หน่วยนับ จำนวนตามบัญชี ตรวจนับได้ จำนวนขาด/เกิน หมายเหตุ